Netwerk Serve the City Utrecht
Jaarverslag 2016

Eerste projectjaar Netwerk Serve the City Utrecht

 
Met het project van Netwerk Serve the City Utrecht (Netwerk STCU) werken we naar een Utrechtse samenleving waarin jongeren (16-25 jaar) actief betrokken zijn bij stadsgenoten met weinig of geen netwerk. Het doel is om hulp en netwerk te bieden aan Utrechters die zelf weinig of geen netwerk hebben. De huidige voortgangsrapportage zal een beeld geven van de gang van zaken (zowel inhoudelijk als financieel) binnen het eerste projectjaar van Netwerk Serve the City Utrecht.
 

1. Inhoudelijke resultaten 2016

 
1.1 Jonge vrijwilligers
Op verschillende manieren zijn jongeren benaderd om hen te enthousiasmeren om te gaan omzien naar mede-Utrechters die weinig of geen netwerk hebben.
 
 • Via het ‘oude’ netwerk van Serve the City Utrecht.
 • Via Facebook, Twitter en Instagram.
 • Via onze website waar de jongeren de actuele hulpvragen zien staan.
 • We hebben presentaties gehouden bij jongerenclubs van een kerk.
 • Tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) voor studenten heeft Netwerk STCU 40 nieuwe vrijwilligers geworven onder de nieuwe studenten.
 • We hebben contact gelegd met verschillende studentenverenigingen in Utrecht, waarbij een dispuut en individuele leden zich hebben aangemeld als vrijwilliger.
 • We hebben een presentatie gegeven bij een dag voor statushouders in de stad, georganiseerd door de gemeente Utrecht. Zo hebben verschillende statushoudende Utrechters zich ingeschreven als vrijwilliger.
 • Er is een presentatie geweest bij leerwerkbedrijf Terecht! van het MBO.
 • Daarnaast is er een plan ontwikkeld om jongeren als ‘ambassadeurs’ van ons netwerk in te zetten om ook andere jongeren te bereiken en ook hen te enthousiasmeren. Dit wordt volgend jaar ingezet.

Zo koppelen we jongeren aan kwetsbare Utrechters, hierbij streven we naar kwaliteit en continuïteit in contact.
Om onze vrijwilligers te bedanken, heeft er in oktober 2016 een vrijwilligersborrel plaatsgevonden. Hier konden de vrijwilligers elkaar ontmoeten en ook horen van de lopende projecten. Dit heeft tot mooie ontmoetingen en contacten geleid. De vrijwilligers hebben elkaar zo ook geënthousiasmeerd om zich in te (blijven) zetten.
 
1.2 Maatschappelijke en welzijnsorganisaties
Bij veel verschillende maatschappelijke en welzijnsorganisaties is Netwerk STCU en onze werkwijze inmiddels bekend. Op deze manier krijgen wij hulpvragen van verschillende kanten binnen en bouwen we aan een mooie samenwerking. Zo krijgen wij hulpvragen binnen van:
 • De verschillende buurtteams in Utrecht
 • Abrona
 • Philadelphia
 • Reinaerde
 • Vecht en IJssel
 • AxionContinu
 • Leger des Heils wonen
 • Buurthuis Bij Bosshardt
 • Asielzoekerscentrum Utrecht (via St. Gave)
 • Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU)
 • Utrecht Kubus Bewindvoering
 • Vrijwilligerscentrale Utrecht
 • Buurtpastoraat
 • Diaconie van Baptistengemeente de Rank
 • Particulieren
 
Zo heeft Netwerk STCU in de afgelopen maanden al 275 Utrechters kunnen helpen in het voorzien in hulp en netwerk.
 
Ook is met verschillende maatschappelijke organisaties de samenwerking gezocht. Zo werken we nu bijvoorbeeld samen met Stichting Present, waarbij we een korte lijn hebben om hulpvragen aan elkaar uit te besteden indien een hulpvraag beter bij de andere partij past. Ook is een samenwerking gestart met stichting HiP, waarbij we hulpvragen aan elkaar doorgeven indien de aard van de hulpvraag beter bij de andere partij past. Momenteel wordt een pilot uitgevoerd om te bezien of Netwerk STCU in de toekomst vaker met de Utrechtse jongerenorganisatie Stichting JoU kan samenwerken.
 
1.3 Scholen
In september 2016 is een samenwerking tussen Terecht! van het MBO Utrecht en Netwerk STCU van start gegaan. Studenten van de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Helpende Zorg en Welzijn en Sociaal-Maatschappelijke Dienstverlening (niveau 2, 3 en 4) worden via Netwerk STCU aan stageplekken geholpen. Voor de stagiaires is een goede stageplek vinden vaak lastig en door deze stagiaires naar hulpvragers van Netwerk STCU te laten gaan wordt er een mooie samenwerking gemaakt. Zo hebben de hulpvragers voor een jaar lang iemand om mee op te trekken en ontdekken de jonge stagiaires waar hun kwaliteiten liggen en kunnen ze deze verder ontwikkelen. Zo gaan er studenten een dag(deel) per week naar een verzorgingstehuis om hulp te bieden bij het gekoesterd wonen voor dementerende ouderen, gaat er een student meewerken in de Koekfabriek waar verstandelijk beperkten dagbesteding hebben en koekjes bakken en gaan er studenten maatjescontact aan met eenzame ouderen in een woonvoorziening.
Daarnaast loopt er ook een gesprek met een middelbare school om te zoeken naar een samenwerking tussen hun scholieren en ons netwerk.
Tot slot hebben we Netwerk STCU bekend gemaakt op de stagebank van de Hogeschool Utrecht. Hierdoor hebben we een viertal stagiaires gekregen binnen onze stichting. Eén van deze stagiaires is een vierdejaars Sociaal Pedagogische Hulpverlening die in de periode oktober 2016 – januari 2017 stage loopt voor één dag per week. Drie stagiaires die eerstejaars studenten zijn binnen de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening lopen stage bij Netwerk STCU voor één dag per week in de periode november 2016 – juni 2017. Op deze manier leren de studenten met de doelgroep werken, hoe een maatschappelijke organisatie werkt en daarnaast wordt de draagkracht binnen STCU vergroot.
 
1.4 Kerstoutreach 2016
Op 22 december 2016 vond de Kerstoutreach plaats. Dit was een samenwerking van Stichting Present, Netwerk STCU en een commissie van studenten vanuit het BOCS (BroederOverleg Christelijke Studentenvereniging). Gedurende deze avond zijn ruim 200 jonge vrijwilligers de stad in gegaan om allerlei soorten van hulp te bieden en Utrecht in deze donkere dagen van licht te voorzien. De 200 vrijwilligers zijn verdeeld over 27 projecten. Deze projecten waren bijvoorbeeld: kerstliedjes zingen met mensen met een verstandelijke beperking, chocolademelk uitdelen, schilderen bij een gezin uit Sudan, maaltijd met daklozen en een beautyavond voor vrouwen van het AZC. Geweldig dat zoveel jonge mensen zich willen inzetten voor een ander! Met deze actie zijn 120 hulpvragers geholpen, maar zijn nog veel meer mensen bereikt door acties die op straat plaatsvonden, zoals het chocolademelk uitdelen.
 
1.5 Nominatie Wij Maken Utrecht-trofee
Netwerk Serve the City Utrecht is in het najaar van 2016 genomineerd voor de lokale vrijwilligersprijs ‘Wij Maken Utrecht-trofee’. Daarmee waren wij één van de zes genomineerde initiatieven in de stad Utrecht. De jury heeft Netwerk STCU een eervolle vermelding toegekend, waarmee ons werk voor de vrijwilliger en de kwetsbare Utrechter werd gewaardeerd en erkend.
 
1.6 Resultaat 2016
Momenteel bestaat het bestand van vrijwilligers die hebben aangegeven actief te willen zijn in het bieden van hulp en netwerk aan hun stadsgenoten uit 160 vrijwilligers. Dit aantal blijft groeien; jongeren weten Netwerk STCU telkens op verschillende manieren te vinden. Deze vrijwilligers hebben 102 projecten gerealiseerd. Veel van deze projecten hebben niet eenmalig plaatsgevonden, maar worden wekelijks, tweewekelijks of maandelijks herhaald. De 102 projecten hebben op dit moment geresulteerd in 561 hulpactiviteiten. Deze hulpactiviteiten hebben in totaal 1483 uur geduurd. Dit houdt in dat er gedurende 1483 uren door jonge vrijwilligers hulp en netwerk is geboden aan kwetsbare Utrechters van verschillende doelgroepen. Op deze manier zijn er tot op heden 275 kwetsbare Utrechters bereikt.
 
Tabel 1. Aantallen over 2016
  Projecten Hulpactiviteiten Totaal aantal uren Hulp
ontvangers
Vrijwilligers
Aantal 102 561 1483 275 160
 

Voorbeelden van projecten
In deze paragraaf volgen een aantal voorbeelden van projecten.
 
Wekelijks boodschappen doen: in de wijk Majella in Utrecht woont een oudere mevrouw die om verschillende fysieke en psychische redenen niet meer naar buiten kan om haar boodschappen te halen. Een jonge vrijwilliger uit dezelfde wijk haalt wekelijks haar boodschappen en brengt deze bij haar langs. Op deze manier heeft mevrouw de boodschappen die ze nodig heeft in huis en ziet ze wekelijks ook even iemand, wat haar uit haar isolement haalt.
 
Samen kleuren en wandelen: een mevrouw met het Syndroom van Down, die woont in een woonvoorziening in Utrecht Overvecht, is bezocht door een scholiere van 16 jaar. Samen wandelen zij een rondje in de omgeving en daarna gaan zij samen kleuren. De lichamelijke beweging is noodzakelijk voor deze mevrouw en daarnaast is het maatjescontact erg belangrijk aangezien mevrouw verder bijna geen netwerk heeft. Mevrouw geeft aan haar begeleiding wekelijks aan hoe blij ze is met haar maatje, ze vindt het heel bijzonder dat er speciaal iemand voor haar komt.
 
Maatje voor een asielzoeker: een jonge meid uit Utrecht bezoekt elke twee of drie weken een Irakees meisje van 24 die met haar ouders in het asielzoekerscentrum in Utrecht woont. Het meisje vindt het fijn om samen leuke dingen te doen en Nederlands te praten. Zo onderhoudt zij de Nederlandse taal en heeft ze contact met een vrouwelijk leeftijdsgenootje uit Nederland, waar ze haar ei kwijt kan en zichzelf kan zijn.
 
Klussen bij een man met hernia: een man uit de wijk Hoograven kampt met een hernia, daarom lukt het hem niet om zijn gerenoveerde huis in de verf te zetten. Twee vrijwilligsters hebben hem daarbij geholpen en een aantal muren geverfd. Meneer kkan nu zorgeloos genieten van zijn huis en is heel blij dat de twee jonge meiden dit voor hem hebben willen doen.
 
Ouderen naar 65+ochtend brengen: in Utrecht Zuilen vindt eens per maand in een buurthuis een zangochtend voor 65-plussers plaats. Vanuit het bejaardenhuis in de buurt wordt deze ochtend door een aantal mensen bezocht, maar zij hebben er wat hulp bij nodig om met hun rollators en rolstoelen bij het buurthuis te komen. Een aantal vrijwilligers begeleiden hen naar het buurthuis. Zonder deze vrijwilligers zou een deel van de ouderen niet eens naar de zangochtend kunnen. Daar zingen de ouderen uit volle borst Oud-Hollandse liedjes en nemen de jongeren mee naar de ‘tijd van toen’. Samen drinken ze een bakje koffie en praten wat na. De ouderen hebben een geweldige ochtend en ook de jonge vrijwilligers genieten met volle teugen.

 

2.Financiële resultaten 2016