Gedragscode
Netwerk Serve the City Utrecht

 
Versie: november 2016
Door: coördinatoren Netwerk STCU
Evaluatiedatum: november 2019
 
Beste vrijwilliger van Netwerk Serve the City Utrecht,
 
Welkom bij Netwerk Serve the City Utrecht! Leuk dat je als vrijwilliger iets wilt betekenen voor iemand in jouw stad. Netwerk Serve the City Utrecht (Netwerk STCU) heeft als doel om hulp en netwerk te bieden aan mensen in Utrecht die weinig of geen netwerk hebben. Dit betekent dat we in direct contact staan met deze mensen, met vrijwilligers en met allerlei maatschappelijke organisaties. Hierbij vinden we respect voor de eigenheid, de cultuur en de tradities van de ander erg belangrijk.
Een veilige omgeving waarin we elkaar respectvol bejegenen is hierin essentieel. Dit betekent dat we met elkaar duidelijke afspraken gemaakt hebben. Hierdoor is het duidelijk welk gedrag wel en welk gedrag niet past binnen Netwerk STCU. Deze gedragscode is een heldere houvast over hoe we met elkaar om willen gaan.
Praat er gerust over met elkaar. Heb je vragen over deze gedragscode? Laat het ons weten!
 
Wat is een gedragscode en waarom is het nodig?
Een gedragscode geeft duidelijkheid over gewenst en ongewenst gedrag van iedere vrijwilliger, coördinator en bestuurslid. De gedragscode is bedoeld als richtlijn voor iedereen die bij Netwerk STCU betrokken is. Wanneer je vrijwilligerswerk doet is er sprake van machtsongelijkheid tussen de hulpgever en de hulpvrager. Je hebt als hulpgever, vaak meer dan je beseft, invloed op het leven van de hulpvrager. Daarom is het van belang om je bewust te zijn van je gedrag. Een gedragscode helpt hierbij.
 
Openheid
Natuurlijk is niet alles in regeltjes te vangen. Niet voor alle situaties en omstandigheden zijn er kant en klare oplossingen. Deze gedragscode geeft richting. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen beschreven. Het publiceren van deze gedragscode is een eerste aanzet in het gesprek over omgangsvormen binnen het netwerk.
 
Verantwoordelijkheid
Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Aangezien we vaak hulp geven aan kwetsbare mensen, kunnen kleine fouten grote gevolgen hebben. Wees daarom alert. Neem als er iets mis gaat je verantwoordelijkheid, wees open en vraag om hulp of begeleiding.

 
Artikelen Gedragscode
 
Inleiding
Netwerk STCU vindt de omgang met elkaar erg belangrijk, waarbij een ieder zich prettig en veilig voelt. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze begrippen vormen de basis voor de gedragscode die binnen Netwerk STCU gehanteerd wordt. Wij vinden alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik of discriminerende, racistische, seksistische, (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen ontoelaatbaar. Ook het uitdagen of aanzetten tot deze gedragingen is ontoelaatbaar. In de volgende artikelen wordt dit verder uitgewerkt.
 
Artikel 1 Definities
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
Elke vorm van (expliciete of impliciete) seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving. Het doel of het gevolg van dit gedrag is dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onderwerping aan of afwijzing van dergelijke verzoeken of toenaderingspogingen wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van de persoon raken.
 
Onder agressie wordt verstaan:
Voorvallen waarbij een vrijwilliger of hulpvrager psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.
 
Onder discriminatie wordt verstaan:
Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.
Voor de begrippen werkgever, werknemer, hulpvrager, hulpbieder, bestuur en andere begrippen die voor deze gedragscode van belang zijn, wordt uitgegaan van de definities in de CAO Maatschappelijke dienstverlening en Welzijn.
 
De term levensbeschouwing wordt gedefinieerd als een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.
 
Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt
 1. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van etniciteit, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, uiterlijk, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat en handicap worden door Netwerk STCU als vormen van ongewenst gedrag gezien.
 2. Netwerk STCU neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
 3. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen vrijwilligersbeleid van Netwerk STCU en van de professionele houding van de vrijwilligers.
 
Artikel 3 Status en reikwijdte
 1. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
 2. De gedragscode geldt voor vrijwilligers en een ieder die binnen Netwerk STCU werkzaam is.
 3. Netwerk STCU draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode aan vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden van Netwerk STCU.
 
Artikel 4 Vrijwilligerscontract
Het niet aangaan, verlengen of beëindigen van een (eventueel) vrijwilligerscontract of mondelinge afspraken mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond; leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.
 
Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer
 1. De inrichting van de organisatie voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat vrijwilligers en coördinatoren zich veilig voelen.
 2. De omgang tussen bestuurders, coördinatoren en vrijwilligers wordt bepaald door respect voor ieders etniciteit, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
 3. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk, zijn niet toegestaan.
 4. Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.
 
Artikel 6 Omgaan met vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden of hulpvragers
 1. De vrijwilliger laat zich bij contacten met andere vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden en hulpvragers leiden door de gedragsregels in deze gedragscode.
 2. De vrijwilliger accepteert geen agressieve gedragingen van vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden of hulpvragers en neemt zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
 3. De vrijwilliger accepteert geen seksuele gedragingen van vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden of hulpvragers en neemt zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.
 4. De vrijwilliger accepteert geen discriminerend gedrag van vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden en hulpvragers en werkt niet mee aan of neemt geen initiatief tot discriminerend gedrag.
 
Artikel 7 Werking naar deelnemers, klanten, bezoekers en derden
Van derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.
 
Artikel 8 Toezicht
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode zijn het Netwerk STCU-bestuur en de coördinatoren belast.
 
Artikel 9 Klachten
In geval van overtreding van de gedragscode kan de vrijwilliger of de hulpvrager dit signaleren en daarvan melding maken bij de coördinatoren van Netwerk STCU. De coördinator draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de vrijwilliger aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen. Bij conflict(en) tussen vrijwilliger en coördinator bemiddelt een bestuurslid van Netwerk STCU.
 
Artikel 10 Evaluatie
Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per drie jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 
Aanhangsel gedragscode | Netwerk STCU
 
De vrijwilliger houdt een zekere afstand tussen persoonlijke en werksituatie
 1.  Er wordt geen geld aangenomen of cadeaus (welke een maximum waarde van €10,– overschrijden) aangenomen van de hulpvrager. Neem bij twijfel contact op met de coördinatoren.
 2.  In de werksituatie komt de vrijwilliger zaken tegen die de privacy van hulpvragers raakt. Hiermee moet de vrijwilliger discreet omgaan ten opzichte van iedereen die niet met de hulp van Netwerk STCU aan die persoon te maken heeft. Deze bepaling blijft ook na beëindiging van het vrijwilligerswerk van kracht.