ANBI PUBLICATIE [needs translation]**

**only in Dutch language available (Please click on Dutch Language for the best updated version)

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI de volgende gegevens publiceren op een internetsite.
Wij publiceren ze hier!
DD:20131129
LINKS DD: 20131212

DE NAAM VAN DE INSTELLING

Stichting Serve The City Utrecht

RSIN NUMMER

823137946

IBAN REKENINGNUMMER

NL75 INGB 0005 9220 72

POSTADRES VAN DE INSTELLING

Lodewijk Napoleonplantsoen 54-3, 3582 TT Utrecht

DOELSTELLING VAN DE ANBI

Serve the City Utrecht wil eenheid in de samenleving bevorderen door de stad utrecht te dienen door middel van het organiseren en faciliteren van vrijwilligers-projecten en hiermee de minderbedeelden in de stad te helpen.

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN


HET WERK DAT DE INSTELLING DOET

Serve the City tracht haar doel te bereiken door:
  • gemotiveerd door ons geloof in Jezus Christus uit te reiken naar mensen die hulp nodig hebben;
  • het organiseren en promoten van vrijwilligersprojecten;
  • het actief contacten leggen en onderhouden met de sociaal en maatschappelijk georiënteerde organisaties in de lokale gemeenschap;
  • het aanbieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun religie, etnische achtergrond of sociale status;
  • het bundelen van krachten van individuen en het bevor-deren van de samenwerking van deze individuen, zodat zij gezamenlijk de hulpbe-hoevenden in de samen-leving kunnen helpen;
  • het stimuleren van initiatieven van individuen en het helpen ontwikkelen van die initiatie-ven;
  • het creëren van een startpunt voor mensen die vrijwilligers-werk willen gaan doen.
Onze evenementen zijn eenmalig en laagdrempelig, zodat het ook voor mensen die niet regulier vrijwilligerswerk doen eenvoudig wordt om deel te nemen.

DE MANIER WAAROP DE INSTELLING GELD WERFT

Voor het organiseren van de Serve the City Utrecht evenementen zijn financiële middelen nodig. Serve the City Utrecht is een onafhankelijke stichting en volledig afhankelijk van giften van individuen, organisaties, fondsen en bedrijven. Met jouw bijdrage kun je de organisatie van de vrijwilligersdagen mogelijk maken.
Giften kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL75 INGB 0005 9220 72 ten name van Stichting Serve the City Utrecht.
Het grootste deel van de begroting wordt gedekt door middels van fondswerving. HIER ziet u een overzicht van een selectie van onze donateurs. In ons jaarverslag (2011)* (2012)* is onder de opbrengsten bij het financiële gedeelte een nadere specificatie van de opbrengsten opgenomen.

BEHEER VAN HET VERMOGEN VAN DE INSTELLING

De Stichting heeft een zeer beperkt vermogen. De Stichting wil een beperkt vermogen houden om financieel gezond te blijven. Conform de statuten houdt de Stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Het deel van het vermogen dat niet direct uitgegeven wordt, wordt op een spaarrekening gezet.

DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN DE INSTELLING

De Stichting besteedt haar vermogen voor het overgrote deel direct aan de organisatie van projecten die direct invulling geven aan de doelstelling. De Stichting heeft geen loonkosten en geen vaste kantoorruimte op de begroting staan. Een specificatie van onze uitgaven staat in hetjaarverslag (2011)* (2012)*.

FUNCTIE EN NAMEN VAN DE BESTUURDERS

Larissa Exalto (Voorzitter)
Fransien Zwerver (Secretaris)
Rebekka Sijtsma (Penningmeester)
(Zie tevens onze voorstelpagina)

BELONINGSBELEID

Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning (ook geen vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen). Commisieleden van de Stichting ontvangen ook geen beloning. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Zie hiertoe ons jaarverslag (2011)* (2012)* en de verschillende blogs.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Zie voor de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting: ons jaarverslag (2011)* (2012)*.
* PDF documents: best viewed in Adobe Reader (get reader). Bekijken in uw browser kan een niet juiste weergave tot gevolg hebben.